Menu

17. století v Hostivici

Světové události 16. století a na počátku 17. století

1526- bitva u Moháče, zemřel v ní král Ludvík Jagellonský

1527- Řím vypleněn Karlem V. (španělský král)

1533- vznik anglikánské církve

1533- říše Inků rozvrácena Španěly

1546-1547- Šmalkadská válka

1547- korunovace Ivana IV. Hrozného 1. ruským carem

1585-1604- anglo-španělská válka

1587- poprava Marie Stuartovny, královny Skotů

1618-1648 - třicetiletá válka

Události v zemích Koruny české v 16. století a na počátku 17. století

1526- zemřel český král Ludvík Jagellonský

1526- nástup Habsburků na český trůn

1547- Stavovské povstání

1564- smrt Ferdinanda I.

1575- Rudolf II. korunován českým králem

1609- Rudolfův majestát

1617- Ferdinand II. korunován českým králem

1618- druhá pražská defenestrace

1620- bitva na Bílé hoře

1621- Staroměstská exekuce

1627- Obnovené zřízení zemské

1648- švédské obléhání Prahy

Hostivice 1526 – 1648 (doplňující informace)

Nepokoje

V období šmalkadské války vznikl v českých zemích první stavovský odboj. Šmalkadskou válkou dnes označujeme období nepokojů mezi lety 1546-1547 na území Svaté říše římské. Boje probíhaly mezi císařem Karlem V. a protestantskými říšskými knížaty. Císař sice zvítězil, ale postupu reformace nezabránil. Roku 1555 byl na sněmu Svaté říše římské sjednán augšpurský mír, který stanovil zásadu „cuius regio, eius religio“; čí země, toho náboženství. Poddaní ale měli možnost z náboženských důvodů emigrovat. Zároveň byla také potvrzena sekularizace, tj. převedení církevního majetku do světských rukou. Tuto dohodu považoval Karel V. za prohru a vzdal se trůnu.

   Ferdinand I. svolal v době šmalkadské války zemskou hotovost k tažení na pomoc svému bratrovi, císaři Karlu V. To udělal ale bez souhlasu zemského sněmu. Čeští šlechtici mu proto vypověděli poslušnost a proti králi se vytvořila měšťansko-stavovská opozice. Její stoupenci zvolili prozatímní vládu a chtěli odstranit Ferdinandova opatření. Byla vyhlášena náboženská svoboda. V Čechách byli nejvíce zastoupeni lutheráni, katolíci a utrakvisté.

   Roku 1547 byla německá protestantská knížata poražena v bitvě u Mühlberku, což vedlo k rozpadu české stavovské opozice a trestání jejích členů. Ferdinand exemplárně popravil 2 příslušníky měšťanského stavu a 2 členy rytířského stavu, odbojné panstvo bylo stíháno a byl jim zabavován majetek. Nekatolíci, zejména členové Jednoty bratrské, byli perzekuováni. Nejvíce však byla postižena města. Došlo k omezení samosprávy, král dosadil do vedení měst hejtmany a rychtáře, městské pozemky byly zabaveny, daně zvýšeny. Městům byla odebrána vojenská výzbroj a přikázáno zbourat hradby.

   Také v Uhrách probíhaly po roce 1526 boje o trůn. Vyšší šlechta přijala za krále Ferdinanda I., zatímco nižší a střední šlechta si zvolila sedmihradského vévodu Jana Zápolského. Do bojů o uherský trůn se zapojili také Turci, kteří v roce 1529 oblehli Vídeň. Po ukončení bojů byly Uhry rozděleny na tři části: Ferdinand I. vládl v tzv. Horních zemích (Slovensko, Chorvatsko, Západní Uhry); Jan Zápolský vládl v Sedmihradsku a v severovýchodních Uhrách; Turci vytvořili v Uhrách svůj stát, tzv. „budínský pašalik“.

   Ferdinand I. později zmírnil svá opatření proti městům, do konce života už o podmanění šlechty neusiloval. Roku 1556 byl zaveden jezuitský řád, roku 1564 vymohl Ferdinand na papeži přijímání podobojí pro Čechy a Moravu a v roce 1556 se stává císařem a vládu ve svých zemích rozděluje mezi své syny.

Kutnauerova ulice

   Kvůli vlastnictví litovické tvrze byla v září roku 2003 po Janu Kutnauerovi ze Sonnesteinu pojmenována hostivická ulice.


Podmenu

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141
253 01 Hostivice

Zřizovatel : Středočeský kraj
IČ: 72081422
Číslo účtu: 417396389/0800

škola: 724 399 904
ředitelka: 220 982 164

e-mail: info@gymnazium-hostivice.cz

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání. Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.