Projekty

Výzva 35 Gymnázium Hostivice

„Výzva 35 Gymnázium Hostivice“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006229.

Personální podpora, osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Schválená finanční podpora pro školu 673 712,- Kč

Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

„Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje“ s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Podporované aktivity jsou: podpora polytechnického vzdělávání, podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků gymnázií. 

Schválená finanční podpora pro školu 2 624 318,36 Kč

Erasmus+ Klíčová akce č. 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Prostřednictvím projektu dojde ke zvýšení profesních kompetencí učitelů.

Schválená finanční podpora pro školu 12 644,- EURZábavná matematika aneb nebojme se maturity

I naše Gymnázium v Hostivici se zúčastnilo projektu, který měl za úkol přiblížit matematiku studentům středních škol s perspektivou účasti při maturitní zkoušce. Učitelé, pod vedením Jiřího Kučery, připravili pro osm tříčlenných družstev série úloh z učiva, které budou probírat teprve v druhém až čtvrtém ročníku střední školy. Týmy obdržely teoretické podklady a jeden z učitelů předvedl ukázku úlohy z jednotlivých témat – goniometrie, kombinatoriky, posloupnosti, exponenciální rovnice, logaritmické rovnice a dalších. Žáci měli za úkol (cca za pět minut) zadané úkoly vyřešit. Akce probíhala pod patronací radního Středočeského kraje Ing. et Ing. Skopečka. Všichni účastníci, kvintáni i kvartáni a i učitelé, prožili dvě výukové hodiny zcela neformálním způsobem, nechyběl humor, vtip a nadsázka. A bez ohledu na výsledky družstev zavládla celková spokojenost. Často publikované obavy a strachy z povinné maturity z matematiky se nám všem, učitelům i studentům, podařilo poněkud rozptýlit. Těšíme se na další netradiční formy výuky matematiky.

Studenti a učitelé Gymnázia Hostivice

Slavnostní otevření školní knihovny a studovny

Při příležitosti třídních schůzek, které se konaly ve čtvrtek 14. dubna 2016, jsme slavnostně otevřeli a rodičům představili nově vybudovanou školní knihovnu a studovnu. Úvodní slovo patřilo ředitelce školy, paní Ing. Bc. Petře Šnajberkové, která celý projekt a způsob jeho realizace přestavila. Knihovna v současné době čítá více jak 1700 titulů, které jsou rozděleny do 4 oddílů - světová, česká beletrie, naučná literatura a literatura pro přípravu k maturitní zkoušce. Nedílnou součástí knihovny je taktéž sekce anglické literatury. Do budoucna počítáme s rozšiřováním knihovny, a to především v oblasti naučné literatury a knih, které patří do seznamu literatury pro přípravu k maturitní zkoušce.

Vlastní realizace projektu by nebyla možná bez pomoci následujících sponzorů, kterým touto cestou ještě jednou děkujeme!

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/1.1.00/56.1565
Sdružení rodičů a přátel studentů při Gymnáziu v Hostivici, z. s.
Výtěžek z Andělské aukce ze dne 15. 12. 2016
Ing. Vladimír Šulc

Gymnázium Hostivice spolupracuje s ČVUT

Gymnázium Hostivice se zapojilo do projektu "Popularizace vědy a výzkumu na ČVUT v Praze", který pořádá České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická  - katedra telekomunikační techniky.

V rámci projektu probíhá řada zajímavých aktivit. Žáci Gymnázia se například zapojili do Elektrotechnické olympiády, při které si vyslechli prezentaci, ve dvou skupinách zpracovali test z fyziky, informatiky a dějin fyziky a registrovali se v Publikačním portálu webu http://go2fel.cz.

Další spoluprací s ČVUT byla přednáška Ing. Petra Ondráčka, CSc. "NON STOP PLAVBA" o jeho plavbě oceány kolem světa na plachetnici "SINGA" a o způsobu spojení se světem - Satelitní komunikace a optimalizace přenosu dat (Satellite communication and data transfer optimisation). Přednáška byla spojena s autogramiádou nové knihy Petra Ondráčka „Sám čtyřmi oceány“.  

Gymnázium Hostivice získalo titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Klub ekologické výchovy, o. s. ve spolupráci se Středočeským krajem vyhlásil I. ročník soutěže „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“. Soutěž proběhla pod záštitou PaedDr. Milana Němce, náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu.

Cílem soutěže bylo zhodnotit environmentální aktivity, které probíhají na naší škole. Gymnáziu Hostivice se podařilo svojí prezentací zařadit mezi 98 úspěšných škol a získat tak titul Škola udržitelného rozvoje na období 2014-2016.


Ocenění si dne 19.3.2014 slavnostně převzala Mgr. Petra Pitelková na 6. setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje.

Environmentální výchova  patří k prioritám našeho gymnázia. Realizace aktivit, které vedou k prohlubování znalostí a dovedností v přírodovědných oborech, jsou také součástí projektu „Cestou přírodovědných a technickým předmětů napříč Středočeským krajem“. V rámci tohoto projektu proběhne revitalizace školní zahrady a okolí školy, které se tak stanou příjemnou součástí výuky žáků. 

Moderní škola

V rámci dotačního projektu Moderní škola pomáháme inovaci a zkvalitnění výuky k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol.

Více v následujícím dokumentu.

Recyklohraní, Les ve škole

Gymnázium Hostivice se během 1. pololetí 2012/2013 zapojilo do dvou projektů zaměřených na ekologii. Zařadilo se tak mezi školy, které běžně využívají nabídek celorepublikově významných společností. 

V prvním případě se jedná o projekt RECYKLOHRANÍ, díky němuž se budeme ještě více snažit podporovat vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků.

Druhý projekt se zaměřuje na environmentální výchovu, konkrétně jde o program LES VE ŠKOLE – sdružení Tereza, kdy v duchu slavného Komenského hesla přiblížíme našim žákům lesní ekosystém a související témata názorně v souvislostech, rozličnými metodami a často i hravou formou, nejen ve třídě, ale zejména v lese samotném.

Mgr. Petra Pitelková

Grantový projekt - Využití ICT pro interaktivtní a moderní výuku na Gymnáziu Hostivice

Prezentace grantového projektu – Gymnázia Hostivice

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1.

Oblast podpory: 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělání

 

Název projektu: Využití ICT pro interaktivní a moderní výuku na Gymnáziu

Hostivice

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0085

Název příjemce: Gymnázium Hostivice

Celková alokovaná částka: 2 781 598,04 Kč

Doba realizace projektu: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

 

Stručný obsah projektu:

 

Projekt si klade za cíl modernizaci výuky, a to především cizích jazyků s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí, využití ICT ve výuce a mezipředmětové vazby.

 

Cílů bude dosaženo realizací klíčových aktivit:

  1. Vybavení multifunkční učebny a zavedení moderní výuky cizích jazyků využívající e-learning a další aktivizující metody.

  2. Využití ICT k efektivní a moderní výuce cizích jazyků pomocí e-learningu, který umožňuje individuální přístup a pro studenty je velmi atraktivní a motivující.

  3. Propojení všeobecně vzdělávacích předmětů s cizími jazyky, čímž dosáhneme pošílení mezipředmětových vazeb a praktického využívání cizího jazyka i tam, kde na to studenti nebyli dříve zvyklí.

  4. Aktivní tvorba studentských projektů zaměřená na regionální historii.

  5. Proškolení pedagogů ve využívání ICT ve výuce, zásadách projektového vyučování, aktivizujících metodách apod.

 

Důraz bude kladen na průběžnou evaluaci projektu. Projekt je provázán se ŠVP.

Podpořeno bude 60 studentů a 8 pedagogů.

 

Ing. Petra Šnajberková - ředitelka školy


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Fond hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha

Rada Středočeského kraje usnesením č. 004-32/2011 ze dne 29. 8. 2011 rozhodla o poskytnutí dotace Gymnáziu Hostivice ve výši 200 000 Kč  z  Fondu hejtmana Středočeského kraje  MUDr. Davida Ratha.

Z tohoto příspěvku byly zakoupeny pomůcky a předměty pro výuku tělesné výchovy.

Studenti našeho gymnázia mají tak možnost využívat kola, tenisové rakety, pomůcky pro výuku atletiky, míčové hry a další sporty.

Z tohoto fondu byly také pořízeny dresy s logem školy za účelem reprezentace ve sportovních soutěžích.

Tímto děkujeme Radě Středočeského kraje za schválení příspěvku z fondu hejtmana.

 

V Hostivici dne 20.10.2011

Ing. Petra Šnajberková
ředitelka školy