Nástěnka

Zřizovatelem Gymnázia Hostivice je Středočeský kraj

Škola má bezbariérový přístup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádosti o zaslání nového hesla do Bakaláře zasílejte na: info@gymnazium-hostivice.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

Bezpečnostní rada státu rozhodla, že od 11. 3. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném školství.

Z výše uvedeného důvodu je škola uzavřena. V případě potřeby nás kontaktujte telefonem: 220 571 420, 724 136 060 nebo e-mailem: info@gymnazium-hostivice.cz

 

Pro žáky je zajištěna výuka formou elektronického zasílání učiva přes program Bakalář!

 

MIMOŘÁDNÉ  OPATŘENÍ


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, - osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol Str. 2 z 2 představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Zdroj: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnázium Hostivice přijme:

- učitele ICT a AJ na DPP nebo částečný úvazek. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 724 136 060 za účelem osobního jednání.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOU DO ŠKOLY PO KRAJI ZDARMA - metodická pomoc na tel. 220 571 420

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality

Expedice DofE

19.02.2019 15:50

Návštěva Terezína

07.02.2019 14:19

Dne 30.1.2019 jsme navštívili město Terezín.

VZPOMÍNKA NA JANA PALACHA - DEMOKRACIE NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ

21.01.2019 11:13

16. 1. 2019, v den sebeupálení Jana Palacha, uspořádalo Gymnázium Hostivice společně s Městským úřadem Hostivice vzpomínkovou akci, jež měla nejenom uctít památku studenta, který obětoval pro boj s totalitním režimem to nejcennější – život, ale hlavně připomenout důležitost demokracie.

To, že demokracie není samozřejmostí a je potřeba o ní mluvit i ve chvílích svobody, doložila nadčasová slova Tomáše Garriqua Masaryka v podání Vojtěcha Brodského z kvarty a jeho spolužáka Dominika Černocha, jenž přednesl Modlitbu za pravdu od Karla Čapka. Nelze opominout ani proslov paní starostky Ing. arch. Kláry Čápové, v němž vzpomněla na čin Jana Palacha a jeho význam v době komunismu i dnes.

Celé akce, včetně zapálení svíček, minuty ticha a zpěvu hymny, se kromě studentů gymnázia a vedení města zúčastnili i žáci místní základní školy a zájemci z řad široké veřejnosti.

Vzpomínání ukončily kostelní zvony, které svým zvukem vyjadřovaly za celé shromáždění poděkování za svobodu a demokracii pro naši generaci. Demokracie totiž není samozřejmostí.

Vánoční zájezd do Drážďan

21.01.2019 10:50

Dne 4. prosince se vybraní studenti zúčastnili zájezdu do vánočních Drážďan.

Gymnázium Hostivice

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Historická budova školy postavená v roce 1905 je od roku 2011 pro potřeby gymnázia budova průběžně, citlivě rekonstruována.