Nástěnka

Zřizovatelem Gymnázia Hostivice je Středočeský kraj

Škola má bezbariérový přístup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádosti o zaslání nového hesla do Bakaláře zasílejte na: info@gymnazium-hostivice.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

Bezpečnostní rada státu rozhodla, že od 11. 3. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném školství.

Z výše uvedeného důvodu je škola uzavřena. V případě potřeby nás kontaktujte telefonem: 220 571 420, 724 136 060 nebo e-mailem: info@gymnazium-hostivice.cz

 

Pro žáky je zajištěna výuka formou elektronického zasílání učiva přes program Bakalář!

 

MIMOŘÁDNÉ  OPATŘENÍ


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, - osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol Str. 2 z 2 představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Zdroj: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnázium Hostivice přijme:

- učitele ICT a AJ na DPP nebo částečný úvazek. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 724 136 060 za účelem osobního jednání.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOU DO ŠKOLY PO KRAJI ZDARMA - metodická pomoc na tel. 220 571 420

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality

Soutěž Cool School

24.06.2019 20:08

Na konci dubna se pí. prof. Reichelová chopila role supervizora a postavila se tak před nelehký úkol, který spočíval v natočení propagačního videa o našem gymnáziu pro soutěž „Cool School“.

Hned na začátku musela vyřešit, jakých pět studentů si do týmu vybere. Tento výběr navíc měl být věkově rozmanitý, což způsobovalo jenom další komplikace. Nakonec však dala dohromady pět pracovitých a ze soutěže nadšených studentů.

Těmito studenty byli: Tadeáš Vácha (1.A), Dominik Černoch (4.A), Natálie Bálintová (I.A), Rebecca Knight (5.A), Marek Ladman (6.A). Dali jsme se tedy ihned do práce, protože času už nebylo mnoho.

Fotografická soutěž „Po stopách republiky“

24.06.2019 19:56

Propojte fotografií reálná místa s událostmi, které udávaly směr českým dějinám 20. století!

Soutěže se mohou zúčastnit studenti 2. stupně ZŠ, nižšího gymnázia, SŠ a vyššího gymnázia, kteří budou rozdělení do dvou soutěžních kategorií: Mladší žáci (studenti 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia) a Starší žáci (studenti SŠ a vyššího gymnázia)

Cykloturistický kurz 2019

12.06.2019 19:26

V posledním květnovém týdnu se třída Sekunda A vydala na cykloturistický kurz do Roztok u Křivoklátu.

Post Bellum

12.06.2019 19:19

V květnu jsme se zúčastnili workshopů Post Bellum - "Lidi to tak nenechaj"
a Post Bellum - "Doma a jinde".

Gymnázium Hostivice

Naše gymnázium bylo založeno 1.1.2011 jako jediné gymnázium v okrese Praha - západ. Jeho založení bylo iniciováno na základě demografického vývoje této oblasti a z toho vzniklých potřeb obyvatel na rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání.

Škola se nachází poblíž centra města v blízkosti MHD a v blízkosti je také vlakové nádraží. Má tedy dobrou dostupnost pro studenty z Hostivice i blízkého okolí.

Naši školu tvoří osmileté a čtyřleté gymnázium.

Historická budova školy postavená v roce 1905 je od roku 2011 pro potřeby gymnázia budova průběžně, citlivě rekonstruována.